Affärsplan 2020-2022

Våren 2020 antog styrelsen i Eksjö.nu en ny affärsplan. Målsättningen är att  bolaget ska vara en attraktiv plattform, som ger bra förutsättningar för medlemsföretagen att verka och utveckla sina företag i Eksjö kommun.

Affärsidé
Genom personligt engagemang gör Eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun. Eksjö.nu erbjuder medlemsföretagen följande:

 •  Eksjö.nu ska vara en samlande faktor för bolagets medlemmar i samarbetet med kommunen
 • Eksjö.nu ska arbeta med kompetensförsörjning för företag
 • Eksjö.nu ska skapa förutsättningar för tillväxt i Eksjö kommun
 • Eksjö.nu ska skapa ett gynnsamt klimat för entreprenörer.

Vision
Eksjö.nu är den självklara mötesplatsen när det gäller företagsfrågor och alla medlemsföretag ska känna tillhörighet med bolaget. Medlemsföretagen samarbetar och näringslivsarbetet i Eksjö kommun och Eksjö.nu utgör ett partnerskap mellan medlemsföretagen och kommunen. Visionen är att alla företag i kommunen är engagerade medlemmar i Eksjö.nu.

Mål
Medlemsföretagen ska utifrån sina behov och intressen ha nytta av Eksjö.nu. Bolaget ska vara en attraktiv plattform för medlemsföretagen som ger bra förutsättningar för att verka och utveckla sina företag i kommunen. Målsättningen utvärderas genom antal medlemmar i eksjö.nu. Antalet medlemmar ska öka varje år.

Medlemsföretagen ska uppleva att Eksjö.nu:s aktiviteter och service svarar upp mot deras behov. Mäts genom årlig enkät till medlemsföretagen.

Eksjö.nu har som mål att utveckla ett bättre näringslivsklimat i Eksjö kommun. Eksjö.nu verkar för att ta tillvara och samordna företagens intressen och samverka med kommunen för att åstadkomma ett bättre näringslivsklimat. Målet är att företagarna ska ha en positiv attityd till näringslivsklimatet i kommunen. Detta mäts genom Svenskt näringslivs kommunranking en gång per år. Eksjö ska placera sig bland topp 70.

Eksjö.nu ska arbeta för att politiker och kommunens tjänstemän är informerade och engagerade i näringslivsfrågor, vilket avser allt från övergripande politiska ställningstaganden till handläggning på tjänstemannanivå. Mäts enligt Svensk Näringslivs rankings med frågan hur företagarna upplever:
1) Kommunpolitikernas attityder till företagande. Målet är minst 4,0 (vilket är ett klassat som ett ”bra” betyg på en skala upp till 6,0).
2) Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet. Målet är minst 4,0.
Eksjö.nu ska verka för att förstärka förståelsen och samarbetet mellan kommunala politiker och tjänstemän och företagen. Målet mäts genom egen undersökning hos medlemsföretagen.


Aktiviteter

Under ett verksamhetsår kan följande huvudaktiviteter genomföras:

 • Näringslivsluncher/Frukostträffar. Luncher och frukostar med föreläsningar. Syftar till att företagare, politiker och andra medlemmar i Eksjö.nu ska ha ett forum för att nätverka.
 • Kompetensnätverk. Eksjö.nu driver olika professionella nätverk, t.ex. HR-nätverk, VD-nätverk och Handels-nätverk. Dessa skapar en mötesplats för företagare/medarbetare med gemensamma intressen för särskilda frågor. Aktuella behov styr innehållet och hur nätverken utvecklas.
 • Näringslivsfest. Under året arrangeras Näringslivsfest där pris för Årets Butik, Årets Turistpris, Årets landsbygdsföretag, Årets Ta-sig-församhets-pris samt Året Företagare delas ut.
 • Utbildning. Eksjö.nu arrangerar utbildningar utifrån medlemsföretagens behov. Utbildningar bedrivs i egen regi och i samarbete med andra aktörer t ex. ALMI, Skatteverket och Science Park.
 • Informera och engagera politiker för näringslivsfrågor.
 • Informera och engagera kommunens tjänstemän i näringslivsfrågor. Utbilda och påverka tjänstemän för att få en mer serviceinriktad förvaltning, bl.a. genom regelbundna möten med samhällsbyggnadskontoret.
 • Utvecklingsprojekt. Driva och/eller medverka i externt finansierade utvecklingsprojekt exempelvis EU-projekt som gynnar medlemsföretagen.
 • Medflyttarservice. Erbjuda gott värdskap genom välfungerande medflyttarservice.
 

Uppdaterad mars 2020

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET
Enkelt, Professionellt och med drivkraft